ในปัจจุบันสถานการณ์ของตลาดธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ที่มีอัตราการขยายตัวอย่างต่อเนื่องในทุกๆ ปี โดยเฉพาะในเขตกรุงเทพฯ ทำให้ธุรกิจดังกล่าวมีแนวโน้มขยายตัวยังไปบริเวณโดยรอบมากขึ้น ส่งผลให้เกิดภาวะการแข่งขันและการอยู่รอด ในระบบเศรษฐกิจอย่างดุเดือด ดังนั้นการพัฒนาของธุรกิจให้สามารถดำรงอยู่ได้นั้น จำเป็นต้องอาศัยแนวคิด รายละเอียดทางการตลาดใหม่ๆ เพื่อสร้างโอกาสในการขายให้ได้มากที่สุด

แนวความคิดทางการตลาด (Marketing Concept)

  • แบบมุ่งเน้นการผลิต (Production Concept)

เป็นแนวความคิดที่เก่าแก่ที่สุดของฝ่ายขาย โดยคิดว่าผู้บริโภคพอใจที่จะซื้อเฉพาะที่ตนชอบ หาซื้อง่าย และต้นทุนต่ำเท่านั้น แนวความคิดทางการตลาดแบบมุ่งเน้นการผลิตนี้ จะยึดหลักว่าผู้บริโภคจะพิจารณาซื้อด้วยความพึงพอใจ ซึ่งถือเป็นตลาดของผู้ขายหรือตลาดผูกขาด

  • แบบมุ่งเน้นผลิตภัณฑ์ (Product Concept)

เนื่องจากผลของการมุ่งเน้นการผลิตที่ใช้ต้นทุนต่ำ เพื่อให้ได้ผลผลิตจำนวนมาก แนวความคิดทางการตลาดรูปแบบนี้จะต้องพยายามคิดค้นหาวิธีที่จะทำให้เกิดความแตกต่างจากคู่แข่งขัน โดยปรับปรุงให้มีคุณภาพและรูปลักษณ์ที่ดีขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับราคา

  • แบบมุ่งเน้นการขาย (Selling Concept)

เป็นแนวความคิดที่ให้ความสำคัญกับกิจกรรมทางด้านการขาย เนื่องจากคู่แข่งที่มีอยู่มากในตลาด ได้มีการพัฒนาให้มีคุณภาพเท่าเทียมกันประกอบกับเป็นช่วงที่ผู้บริโภคคำนึงถึงความจำเป็นในการเลือกซื้อ แนวความคิดทางการตลาดรูปแบบนี้นักการตลาดจึงต้องจูงใจให้ผู้บริโภคซื้อ ถือเป็นวิธีการกระตุ้นความต้องการของผู้บริโภคคือการอาศัยพนักงานขายให้เป็นผู้นำเสนอขาย โดยมีการฝึกอบรมเกี่ยวกับเทคนิคการขายให้กับพนักงานขาย มีการส่งเสริมการตลาดในด้านต่าง ๆ

  • แบบมุ่งเน้นการตลาด (Marketing Concept)

เป็นแนวความคิดทีกิจการให้ความสำคัญต่อผู้บริโภคมากขึ้น โดยเริ่มมีการศึกษาวิเคราะห์ถึงความต้องการของผู้บริโภคเป็นอันดับแรกและสร้างความพึงพอใจให้แก่ผู้บริโภค เพื่อให้ตรงกับความต้องการของผู้บริโภคมากที่สุด โดยจะต้องทำการหาข้อมูลทางการตลาดเกี่ยวกับผู้บริโภคให้มากที่สุดแล้ว

  • แบบการตลาดเพื่อสังคม (Social Marketing Concept)

เป็นแนวความคิดสมัยใหม่ที่ธุรกิจในปัจจุบันนี้ให้ความสนใจ และใช้เป็นแนวทางในการดำเนินกิจการ โดยให้บริการช่วยเหลือแก่สังคมในด้านต่างๆ มิใช่มุ่งตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค

อย่างไรก็ตาม หากคุณมีธุรกิจอสังหาริมทรัพย์อยู่แล้ว และอยากปล่อยเช่าหรือขาย เราขอแนะนำให้คุณตกแต่งใหม่เสียก่อน ด้วยการใช้บริการบริษัทรับออกแบบตกแต่งภายใน เพราะการใช้บริการบริษัทรับออกแบบตกแต่งภายในจะช่วยประหยัดเวลาในการทำงานของคุณไปได้เยอะเลยทีเดียว เนื่องจากบริษัทรับออกแบบตกแต่งภายในเหล่านี้จะมีผู้เชี่ยวชาญมาคอยทำงานแทนคุณนั่นเอง

Leave a Reply

Your email address will not be published.